Epuke Lyrics

PETIT PAYS Cameroun | Makossa,

Epuke Lyrics


[INTRO]
Le lion est tombé mais le lion n’est pas mort Grâce à Dieu 
(Le lion est tombé mais le lion n’est pas mort)

Mumi nyéna na wèlè nô o muléma éé
Na bodi nô mambo mèsè 
Na bakè nô bésoka éé
Bésoka ban dolo 
Nu londè mba mulopo éé
Na miano ma njonga 
Nu bodi na mbia mwam éé mu yômbisè mba môngô

(Esimo éé, esimo à mumi)
Esimo éé (Esimo éé, esimo à mumi)
A mumi éé (Esimo éé, esimo à mumi)
Mumam éé (Esimo éé, esimo à mumi)

Etum’a mimbu bisô na oa lé nô o wandè
Na môngèlè na éé di mèndè o latisè éé

Ebabad’a ngadi éé 
E tôpisè njô’ a muto éé
Ebabad’a ngadi éé 
E tôpisè njô’ a muto éé
Manyaka pè éé ma désè sombo ndongo 
Manyaka pè éé ma désè sombo ndongo 

Malèbu ma ndolo mâ takisè mba 
Nde nâ wèlisanè nde nei ben nyai tô pô 
Il n y’a pas de maladi incurable 
Mais il y’a plutôt que des Hommes incurables
Nei mendè o jéa mbembé nyola ndol’ango
Nei mendè o koma misôdi o nyola ndol’angô
Nei mendè o wèlè diwongo o nyol’angô éé
Nei mèndè o bwa nyolo o nyol’angô éé
O bwa nyolo éé
Nei mèndè bwa nyolo tô bunya éé nyol’angô éé

Ebabad’a ngadi éé 
E tôpisè njô’ a muto éé
Ebabad’a ngadi éé 
E tôpisè njô’ a muto éé
Manyaka pè éé ma désè sombo ndongo 
Manyaka pè éé ma désè sombo ndongo 
Manyaka éé ma désè sombo ndongo 
Manyaka  éé ma désè sombo ndongo 
Oi yèlè tè diya o suwa mbô 
Tô mbô esi mendè kukwa oa 
 
Allez debout tout le monde 
Epukè pukè éé
On se lève Epukè pukè éé

Tout le monde épukèpukè éé
Epukèpukè éé, Epukèpukè éé
Epukèpukè éé, Epukèpukè éé

Mumi mô a tôndi nde ébola muyenga éé na mô a londè pè kôdi éé
A tôndi nde ébol’a mutando éé 
Na mô a wèlè mba ndama o nyingo
Eeh a tôndi nô o papa éboko na mô a lôndè pè kôdi éé
Ayoho a kiyè nô ébola manukwa ééh
Na mô a wèlè mba ndama o nyingo

Sus’a mulema éé a bwa mba suza muléma éé
Ndola muléma éé a bwa mba, Ndola muleme éé
A loma mba bédimo éé
A loma mba bédimo éé
A loma mba bédimo éé
Mwésé, mwésé kôs’a bunya 
Sus’a mulema éé a bwa mba 
Ndola muléma éé a bwa mba, A loma mba bédimo éé
Ndol’a muléma éé, ndol’a muléma éé loma mba bédimo éé
Ndol’a muléma éé, ndol’a muléma éé loma mba bédimo éé
Mwésé, mwésé, mwésé, mwésé
Mwésé, mwésé, mwésé, mwésé
Kôs’a mwésé, Kôs’a mwésé
Kôs’a mwésé, Kôs’a mwésé
Mwésé, mwésé, mwésé, mwésé
Mwésé, mwésé, mwésé, mwésé
Kôs’a mwésé, Kôs’a mwésé
Kôs’a mwésé, Kôs’a mwésé
Sus’a mulema éé a bwa mba, A suza muléma éé
Ndola muléma éé a bwa mba, Ndola muleme éé
Nya  loma mba bédimo éé
Mwésé, mwésé, mwésé, mwésé
Mwésé, mwésé, mwésé, mwésé
Kôs’a mwésé, Kôs’a mwésé
Kôs’a mwésé, mwésé, mwésé
Kôs’a mwésé, mwésé, mwésé
Kôs’a mwésé, mwésé, mwésé
Kôs’a mwésé, mwésé, mwésé

Epukèpukè éé, Epukèpukè éé
Epukèpukè éé, Epukèpukè éé
Epukèpukè éé, Epukèpukè éé
Epukèpukè éé, Epukèpukè éé

Bulu bo windi tè éé, mwésé mu mèndè jésèlè
Bo windi tè éé mwesé mu mèndè jésèlè éé

Bulu bo windi tè éé, mwésé mu mèndè jésèlè
Bo windi tè éé mwesé mu mèndè jésèlè éé

Bulu bo windi tè éé, mwésé mu mèndè jésèlè
Bo windi tè éé mwesé mu mèndè jésèlè éé

Epukèpukè éé, Epukèpukè éé
Epukèpukè éé, Epukèpukè éé
Epukèpukè éé, Epukèpukè éé
Epukèpukè éé, Epukèpukè éé

Bulu bo windi tè éé, mwésé mu mèndè jésèlè
Bo windi tè éé mwesé mu mèndè jésèlè éé

Bulu bo windi tè éé, mwésé mu mèndè jésèlè
Bo windi tè éé mwesé mu mèndè jésèlè éé

PETIT PAYS (6 lyrics)

Petit-Pays (born Adolphe Claude Moundi in Douala, Cameroon in 1967) is a musician. In 1996 he had sold over 50,000 cassettes in one week at the release of his Double Album Class F and Class M. Petit Pays has more than 50 albums to his credit and is the Cameroonian...

Leave a Comment