Gamuchira Lyrics

JAH PRAYZAH Zimbabwe | World Music,

Gamuchira Lyrics


Zvakanaka

Hatcichadi kurunga mukaka

Zvimwe tichareva tasangana

Zvakadaro zvakanaka

Zvakanaka

Kunamwari tingori varanda

Kutonga kwake hakuna mupanda

Tochingoti zvakanaka

Svakanaka

Chikomo chiye chakoromoka mambo

Haya haya

Chikomo chiye chakoromoka mambo

Haya haya

Varume mwura yadeuka yairere nherera iyi

Vasikana mwura yadeuka yairera nherera

Raiva denhe reruzivo mamba

Mwedzi muchena chena chena we- e !

Yanga nzou hono yaikuma

Saka mhuru dzinosara naniko

Samanyanga gorerino inga matibaya

Yanga iri nzou hono yaikuma

Saka mhuru dzinosara naniko

Samanyanga gorerino inga matigona

Varume gomba guva ramuchara

Mweya uchadarika nemugore jena

Mhuka huru we tichasimudzira ndima

Kana masvika motisimbisira dhewa

Varume gomba guva ramuchara

Mweya uchadarika nemugore jena

Mhuka huru we tichasimudzira ndima

Kana masvika motisimbisira dhewa

 

Mai maria musande gamuchirai

Hona samanyanga chengetai

Kana vasvika mucahmutswa nengoma

Zvanaka zvanaka

Haiwa  mai maria musande gamuchirai

Hona samanyanga chengetai

Kana vasvika mucahmutswa nengoma

Zvanaka zvanaka

Inga makasakura nzira mukazarura haiwa iwa

Nzou tirangarire muriko kunyika inoyera Haiwa iwa

Tine moyo inorema yakaramba kudzoreka Yaramba baba

Tine moyo inorema yakaramba kudzoreka Yaramba

Hoyi hoyi hoere haiye here haiwa iwa

Handier handier

Vasikana musare munyengetere

Hoyi hoyi hoere haiye here haiwa iwa

Handier handier

Kabatana ndikotinoda

Hoyi hoyi hoere haiye here haiwa iwa

Handier handier

Vasikana musare munyengetere

Hoyi hoyi hoere haiye here haiwa iwa

Handier handier

Kabatana ndikotinoda

 

Varume gomba guva ramuchachera

Mweya uchadarika nemugore jena

Mhuka huru we tichasimudzira ndima

Kana masvika motisimbisira dhewa

Varume gomba guva ramuchachera

Mweya uchadarika nemugore jena

Mhuka huru we tichasimudzira ndima

Kana masvika motisimbisira dhewa

 

Mai maria musande gamuchirai

Hona samanyanga chengetai

Kana vasvika mucahmutswa nengoma

Zvanaka zvanaka

Haiwa  mai maria musande gamuchirai

Hona samanyanga chengetai

Kana vasvika mucahmutswa nengoma

Zvanaka zvanaka

 

Nziradzamakafamba ndidzoka dzatinoronda

Dzakanakisawo nzou zvamaironga

Ha rufu vakomana runoponda henherera

Dzofa nenyota

Mai maria musande gamuchirai

Hona samanyanga chengetai

Kana vasvika mucahmutswa nengoma

Zvanaka zvanaka

Haiwa  mai maria musande gamuchirai

Hona samanyanga chengetai

Kana vasvika mucahmutswa nengoma

Zvanaka zvanaka

Mai maria musande gamuchirai

Hona samanyanga chengetai

Kana vasvika mucahmutswa nengoma

Zvanaka zvanaka

JAH PRAYZAH (3 lyrics)

Jah Prayzah (born on July 4, 1987 in Uzumba, Zimbabwe), is a Zimbabwean contemporary musician and lead member for the band Third Generation. He is popularly referred to by fans and media as “Musoja”, Shona word for “the soldier”, a name he earned mostly because of his...

Leave a Comment